Polityka prywatności

Definicje

 • Administrator – Prospective Group Sp. z o.o.

 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności – dokument, który określa zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Inicjatywy Proptech Foundation.

 • Regulamin – dokument, który określa zasady rejestracji oraz udziału w Inicjatywie Proptech Foundation.

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • Konferencja – spotkanie w formie tradycyjnej lub on-line, zorganizowane przez Fundacja na Rzecz Rozwoju i Transformacji Cyfrowej Sektora Nieruchomości oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego “Proptech Foundation” lub przez Prospective Group Sp. z o.o. z podaniem daty, godziny oraz formy lub miejsca spotkania. Spotkania organizowane są w celu omówienia konkretnej tematyki.

 • Konferencja on-line – live streaming, relacja z wydarzenia lub webinar prowadzony w czasie rzeczywistym, spotkanie transmitowane w internecie z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi umożliwiających interakcję Uczestników wydarzenia.

 • Inicjatywa Proptech Foundation – inicjatywa, która będzie wspierać rozwój polskich firm, organizując im środowisko do przeprowadzania testów ich technologii oraz szeroką edukację rynku w postaci prowadzonych webinarów, podcastów, hackatonów, szkoleń i warsztatów. Skupiona na społeczności rynku nieruchomości oraz jednostek samorządu terytorialnego, w ramach której spółka Prospective Group Sp. z o.o. oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju i Transformacji Cyfrowej Sektora Nieruchomości oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego “Proptech Foundation” poprzez organizowanie spotkań i konferencji, badania, publikacje oraz inne działania, wspierają społeczność w zdobywaniu wiedzy i wymiany doświadczeń z zakresu cyfryzacji organizacji. Inicjatywa Proptech Foundation to również dedykowane programy wymiany wiedzy kierowane, do osób zatrudnionych w tym samym obszarze merytorycznym wspierającym środowisko Real Estate i Digital w organizacjach.

 • Uczestnik Inicjatywy – osoba fizyczna, która za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stronie https://www.proptechfoundation.pl lub na stronie danego wydarzenia, organizowanego w ramach Inicjatywy Proptech Foundation, dokonała rejestracji udziału oraz zaakceptowała postanowienia Polityki prywatności danych osobowych.

 • Partnerzy Konferencji – partnerzy biznesowi Organizatora, współpracujący z nim przy organizacji Konferencji. Lista Partnerów Konferencji jest każdorazowo publikowana przy formularzu rejestracyjnym dotyczącym poszczególnych konferencji.

 

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych Uczestników Inicjatywy Proptech Foundation

 • Dane osobowe Uczestnika w zakresie danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego (w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nazwy firmy, nazwy stanowiska, linku do profilu na LinkedIn) są przetwarzane:

  • w celu obsługi zgłoszenia Uczestnika i jego udziału w Inicjatywie Proptech Foundation w tym organizowanych przez Prospective Group Sp. z o.o. oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju i Transformacji Cyfrowej Sektora Nieruchomości oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego “Proptech Foundation” Konferencjach – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i realizacji umowy związanej z udziałem w Inicjatywie (zaakceptowanie Regulaminu) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  • w celu informowania Uczestnika o interesujących wydarzeniach kierowanych do Społeczności Prospective Group Sp. z o.o. oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju i Transformacji Cyfrowej Sektora Nieruchomości oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego “Proptech Foundation”, w tym spotkaniach i konferencjach branżowych, w formie newsletterów, wiadomości e-mail, SMS lub podczas rozmów telefonicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu działalności Fundacja na Rzecz Rozwoju i Transformacji Cyfrowej Sektora Nieruchomości oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego “Proptech Foundation” i budowaniu jej sieci społecznościowej.

  • w celach analitycznych i statystycznych polegających na wykorzystywaniu analiz na potrzeby wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Fundacji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) bazujący na prowadzeniu analiz aktywności Uczestników w związku z uczestnictwem w wydarzeniach, ankietach, głosowaniach organizowanych przez Prospective Group Sp. z o.o. oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju i Transformacji Cyfrowej Sektora Nieruchomości oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego “Proptech Foundation”;

  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw, w szczególności gdy Uczestnik korzystał z organizowanych przez Administratora szkoleń komercyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • w celach marketingowych Administratora, w tym w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu jego działalności.

 • Dane osobowe w postaci wizerunku Uczestnika Inicjatywy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika na wykorzystanie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mogą być wykorzystane w celu:

  • zapewnienia efektywnej komunikacji i integracji społeczności Inicjatywy Proptech Foundation poprzez:

  • wykorzystanie wizerunku jako zdjęcie profilowe Uczestnika Inicjatywy Proptech Foundation;

  • publikacji wizerunku ograniczonej do osób biorących udział w tych samych wydarzeniach co Uczestnik rejestrujący swój udział, również podczas transmisji Konferencji on-line (w przypadku, gdy Uczestnik włączy kamerę na sprzęcie elektronicznym umożliwiającym udział w wydarzeniu).

  • w celach związanych z organizacją i obsługą Inicjatywy Proptech Foundation, w tym obsługą Konferencji.

 • W związku z udostępnieniem danych Partnerom Inicjatywy Proptech Foundation (na podstawie zawartych umów, udostępniane są dane w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, wizerunek):

  • w celach związanych z organizacją i obsługą Inicjatywy Proptech Foundation, w tym obsługą Konferencji: (m.in. na potrzeby logistyczne, raportowe, rozliczeniowe Administratora i Partnerów Konferencji) – podstawą prawną udostępnienia danych w tym celu będzie uzasadniony interes Administratora oraz Partnerów Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dokonywaniu czynności w ramach obsługi Konferencji;

  • w celach marketingowych Partnerów Konferencji (w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Partnerów Konferencji) – podstawą prawną udostępnienia danych w tym celu będzie uzasadniony interes Administratora oraz Partnerów Konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Partnerów Konferencji.

 • Jeżeli Uczestnik przekazuje Administratorowi jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko oraz adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych na potrzeby ewentualnej korespondencji

 • Dane osobowe Uczestników Inicjatywy, jak również osób spoza Społeczności Proptech Foundation, które zostały przekazane do Administratora w ramach korespondencji listownej lub drogą mailową, będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w prawnie uzasadnionym interesie administratora), w celu:

  • realizacji sprawy, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub żądanie,

  • archiwalnym (dowodowym), w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia,

  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami

 

4. Okres przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe Uczestnika Inicjatywy Proptech Foundation będą przetwarzane przez Prospective Group Sp. z o.o. do czasu:

  • rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika z udziału w Inicjatywie Proptech Foundation;

  • cofnięcia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie wizerunku (dotyczy wyłącznie wizerunku).

 • Dane osobowe Uczestnika mogą być również  przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także ze względu na obowiązki Prospective Group Sp. z o.o. wynikające z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane Uczestnika są anonimizowane lub nieodwracalnie usuwane.

 • Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym dane przetwarzane na potrzeby korespondencji, o których mowa w punkcie 4 niniejszej Polityki, mogą być przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Prospective Group Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez osobę, których dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba, że będą istniały inne, nadrzędne podstawy przetwarzania tych danych, które Administrator wykaże.

 • Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do czasu cofnięcia zgody. Dane wykorzystane w związku z udziałem Uczestnika w określonej Konferencji, będą publikowane nie dłużej niż 14 dni od czasu zakończenia wydarzenia. Dane Uczestników Konferencji realizowanej on-line, w tym zestaw wizerunków osób, które udostępniły je podczas transmisji on-line, będą przetwarzane w formie zapisu streamingu w celach archiwalnych (wyłącznie dla zalogowanych Uczestników Inicjatywy Proptech Foundation) przez okres działania Fundacji lub do czasu zakończenia celu.

 

5. Uprawnienia UCZESTNIKA

 • Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 • Uczestnik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 

6. Odbiorcy danych

 • Dane osobowe mogą być ujawniane podwykonawcom Administratora, w szczególności Partnerom Konferencji, podmiotom świadczącym na rzecz Prospective Group Sp. z o.o. usługi wsparcia technicznego, w tym dostawcy systemu CRM, hostingu, a także podmiotom realizującym usługi audytowe i analityczne. Podmioty te nie będą wykorzystywały danych osobowych we własnych celach.

 • Dane osobowe mogą być również ujawniane partnerom Konferencji na zasadach określonych w pkt 2 powyżej. 

 

6. Przekazywanie danych poza EOG

 • Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

  • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 

7. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail office@proptechfoundation.pl lub na adres korespondencyjny Administratora Prospective Group Sp. z o.o., ul. Lustrzana 30, 01-342 Warszawa.